Pictet och Brunswick avyttrar Vanda 3

Nyheter, Pressmeddelanden

2022-09-06
Pictet Alternative Advisors (”Pictet”) och Brunswick Real Estate (”Brunswick”) har avyttrat blandfastigheten Vanda 3 i Akalla till den globala fastighetsförvaltaren Barings, som har förvärvat fastigheten inom dess europeiska core-strategi. Fastigheten består av cirka 63 000 kvadratmeter datacenter, tryckeri, lager och kontor. Brunswick kommer fortsätta att ansvara för utveckling och förvaltning på uppdrag av Barings.  

Fastigheten Vanda 3, som förvärvades av Pictet och Brunswick i december 2020, har ett strategiskt läge i norra Stockholm utifrån både ett logistiskt och infrastrukturmässigt perspektiv som möjliggör flertalet utvecklingsmöjligheter. Vidare är området ett av Stockholms högst prioriterade för etablering av datacenter.

Sedan Pictet och Brunswick förvärvade fastigheten har driftnettot ökat med nästan 20 % och två omfattande hållbarhetsprojekt har initierats, vilka förväntas resultera i energibesparingar uppgående till cirka 60 %.

David Hävermark, Partner på Brunswick, säger: ”Vårt samarbete med Pictet har fungerat mycket väl och vi är nöjda med de resultat som har uppnåtts på en förhållandevis kort tid, i synnerhet de energibesparingar som kraftigt minskar fastighetens klimatavtryck. Det finns flertalet utvecklingsmöjligheter kvar som vi nu ser fram emot att ta vidare tillsammans med Barings.”

Partha Sarathy, Head of Asset Management på Pictet, säger: ”Vi är mycket nöjda med försäljningen av Vanda 3 och det ompositioneringsarbete som har genomförts. Vanda 3 är en unik fastighet med tydlig hållbarhetsprofil och potential för långsiktigt värdeskapande.”

Andreas Norberg, Managing Director och Head of Nordics Real Estate på Barings, säger: ”Vanda 3 är en starkt intäktsgenererande fastighet, och har en ytterligare utvecklingspotential för såväl last mile-logistik som datacenter. Med utmärkta transportförbindelser, en stark och diversifierad hyresgästermix och användning, och därtill goda hållbarhetskvaliteter, utgör Vanda 3 ett starkt tillskott till vår Norden-portfölj och som en del av vår europeiska core-strategi. Vår ambition är att ytterligare stärka dess dominerande marknadsposition, och vi är nöjda med att kunna behålla Brunswick som asset manager för fastigheten.”

Gunther Deutsch, Managing Director och Head of European Real Estate Transactions på Barings, säger: ”Vanda 3 är redan en imponerande core plus-tillgång och vi avser att ytterligare stärka dess användning och ESG-kvaliteter. Tack vare vår lokala närvaro, globala insikter och betydande likviditet har Barings en stark ställning för att få ut det mesta av de olika möjligheter som erbjuds i Europa. Vi kompromissar inte gällande de tillgångar vi förvärvar och har ett särskilt fokus på fastigheter i bästa läge med en attraktiv prissättning och vi är måna om att ta vara på möjligheter i såväl joint ventures som enskilda möjligheter inom logistik, bostäder och kontor på marknader som Norden, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Nederländerna.”

För mer information:

David Hävermark, Partner Brunswick Real Estate
t: +46 70 388 75 16
e: david.havermark@brunswickrealestate.com

Om Brunswick Real Estate

Brunswick Real Estate är en ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar kapitalförvaltning genom fastighetsinvesteringar och kreditfinansiering. Brunswick bygger oberoende investeringsplattformar med väl definierade investeringsstrategier i nära samarbete med nordiska och internationella investerare och lokala partners. Teamet består av cirka 60 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. www.brunswickrealestate.com

Om Pictetkoncernen

Pictetkoncernen är ett partnerskap bestående av åtta ägare-förvaltare med principer om efterträdare och överföring av ägandet som har varit oförändrade sedan grundandet år 1805. Koncernen erbjuder endast förmögenhetsförvaltning, kapitalförvaltning och relaterade kapitaltjänster. Koncernen ägnar sig inte åt investmentbankverksamhet och omfattar inte heller kommersiella lån. Med 726 miljarder dollar i tillgångar under förvaltning per den 31 mars 2022, är Pictet idag en av de ledande Europabaserade oberoende kapital- och tillgångsförvaltarna.

Pictet har sitt säte i Schweiz där bolaget grundades. Idag har Pictet mer än 5 000 anställda och 30 kontor globalt inklusive Stockholm.

Om Pictet Alternative Advisors

Pictet Alternative Advisors är Pictetkoncernens helägda dotterbolag som ansvarar för investeringar i hedgefonder, riskkapital och fastigheter. Sedan 1991 har Pictet Alternative Advisors mer än 100 alternativa investeringsspecialister anställda och förvaltar cirka 36,2 miljarder dollar, varav 7,7 miljarder dollar i hedgefonder, 23,8 miljarder dollar i private equity och 4,7 miljarder dollar i fastigheter (per den 31 mars 2022).

Om Barings

Barings är en global kapitalförvaltare som förvaltar mer 349 miljarder dollar* med investeringar i olika tillgångsslag och som bygger långsiktiga portföljer med räntepapper inom den privata och offentliga sektorn, fastigheter samt aktiemarknaderna. Med investeringsspecialister baserade i Nordamerika, Europa, Asien och Stilla havet, strävar företaget, som är ett dotterbolag till MassMutual, efter att stå kunder, samhället och medarbetare till tjänst och åtar sig hållbara metoder samt ansvarsfulla investeringar. (*per den 30 juni, 2022)