Regio lanserar hållbarhetslänkad lånestruktur med SEB

News, Press releases

Fastighets AB Regio (”Regio”) har, med SEB som rådgivare, tagit fram en lånestruktur för hållbarhetslänkade lån. Ambitionen är att all Regios finansiering utöver grön finansiering också ska vara hållbar genom att lånen länkas till strategiska nyckelindikatorer inom energiintensitet, klimatpåverkan i scope 3 (nyproduktion och hyresgästanpassning) och klimatriskanalyser, vilket är i linje med bolagets hållbarhets- och affärsstrategi. I samband med lanseringen hållbarhetslänkas Regios lån med SEB.

Regio har under många år arbetat med gröna lån på fastighetsnivå. Nu tas nästa steg att fullt ut införa en lånestruktur för hållbarhetslänkade lån i syfte att all bankfinansiering ska vara hållbar. De första lånen länkas nu med SEB, som även agerat rådgivare i processen med att ta fram den hållbarhetslänkade lånestrukturen.

Eric Bergström, VD Regio och Partner Brunswick Real Estate säger:
”Regio har högt ställda ambitioner för hållbarhetsarbetet med mål att minska energianvändningen för befintliga fastigheter, inklusive hyresgästernas elanvändning, minimera våra utsläpp vid ny- och ombyggnationer och klimatanpassa beståndet. Vi genomför klimatbokslut på koncernnivå för utsläpp i scope 1-3, utvecklar klimatmål i enlighet med Science Based Targets initiative i de tre scopen och genomför klimatriskanalyser för fastigheter. Det känns därför helt naturligt att vi nu länkar vår bolagsfinansiering mot hållbarhetsindikatorer, i ett första steg med SEB och förhoppningsvis för alla lån framöver.”

Ellinor Schutz, kundansvarig real estate coverage SEB, säger:
”Vi är glada att få agera rådgivare och vara först med att konvertera Regios lån till hållbarhetslänkad finansiering, ett samarbete som kommunicerar bolagets höga ambitioner och skapar ytterligare incitament för bolaget att fortsätta sin omställning mot ett mer hållbart fastighetsbestånd och samhälle.”

Den koncernövergripande strukturen för hållbarhetslänkade lån använder nyckelindikatorer inom tre väsentliga områden:

  • Energiintensitet: Inkluderar fastighetsenergi (el, värme och kyla) samt hyresgästernas elanvändning, mätt i kWh/kvm Atemp.
  • Klimatpåverkan i projekt: För nyproduktion inkluderas utsläpp för samtliga avslutade projekt beräknade enligt lagen om klimatdeklaration för byggnader, mätt i kg CO2e/ kvm BTA. För hyresgästanpassningar inkluderas utsläpp för avslutade projekt i samtliga fastigheter, mätt i kg CO2e/ kvm BTA.
  • Fastighetsspecifika klimatriskanalyser: Inkluderar en utsatthet- och sårbarhetsanalys av fastigheten som genomförs enligt med EU-taxonomin och kriteriet för orsaka inte betydande skada (DNSH-kravet) för miljömålet ”Begränsning av Klimatförändringar”, mätt i andel fastigheter analyserade av totala förvaltningsbeståndet.

Dessa tre områden är viktiga för att uppnå Regios klimatmål och ger vägledning i bolagets fortsatta arbete med att framtidssäkra fastighetsportföljen. Målen för indikatorerna är satta på en nivå som är ambitiösa ur både ett vetenskapligt och konkurrensmässigt perspektiv och syftar långsiktigt till att göra Regio till ett finansiellt ännu starkare bolag.

För mer information, vänligen kontakta:
Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio och Partner Brunswick Real Estate
t: +46 8 545 075 05
e: eric.bergstrom@brunswickrealestate.com

Fastighets AB Regio äger och förvaltar kommersiella fastigheter i växande större regionstäder och storstädernas ytterområden. Visionen är att vara den bästa hyresvärden genom en aktiv lokal och regional närvaro. Bolagets affärsidé är att skapa en stabil avkastning till sina ägare genom långsiktigt ägande och en aktiv, lokalt förankrad förvaltning. Portföljen omfattar fastigheter med en uthyrbar area om cirka 780 000 kvm. Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden och Brunswick Real Estate under 2015. Brunswick förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare. www.regiofastigheter.se

Tredje AP-fonden (”AP3”) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 15 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. För mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare att läsa på www.ap3.se

Brunswick Real Estate är en nordisk investerare och kapitalförvaltare inom fastigheter. Brunswick bygger oberoende hållbara investeringsplattformar med väl definierade investeringsstrategier, i nära samarbete med nordiska och internationella investerare samt våra lokala partners. Teamet består av cirka 70 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. För mer information, besök www.brunswickrealestate.com