Regios samtliga banklån - om drygt 8 miljarder kronor - är nu hållbarhetslänkade eller gröna

Nyheter, Pressmeddelanden

Fastighets AB Regio (”Regio”) annonserade i oktober ett första lån inom bolagets nya struktur för hållbarhetslänkad finansering med nyckelindikatorer inom energiintensitet, klimatpåverkan i scope 3 (nyproduktion och hyresgästanpassning) och klimatriskanalyser. Redan nu i december har bolaget uppnått målet om att samtliga banklån ska vara hållbarhetslänkade eller gröna.

Eric Bergström, VD Regio och Partner Brunswick Real Estate säger:
”Vi har under många år arbetat med hållbarhetsfrågor relaterat till våra fastigheter och hyresgäster. Att nu ta steget fullt ut och säkra hållbarhetslänkad eller grön finansiering för samtliga banklån är ett naturligt nästa steg, vilket även gör oss till ett starkare bolag både operationellt och finansiellt. Målen för hållbarhetsindikatorerna är högt ställda ur både ett vetenskapligt och konkurrensmässigt perspektiv."

Regio har ett fastighetsbestånd om cirka 800 000 kvm, fördelat på 16 orter, till ett marknadsvärde om cirka 16 miljarder kronor. Bankfinansieringen uppgår till 8,4 miljarder kronor, fördelat på lån hos ett antal nordiska  relationsbanker. Regios mål har varit att hållbarhetslänka all finansiering som inte redan varit grön genom en koncernövergripande struktur för hållbarhetslänkade lån (vilket ofta benämns ”SLL” efter engelskans sustainability linked loans). I oktober tecknades Regios första lån enligt strukturen och redan nu i december är samtliga banklån gröna eller hållbarhetslänkade.

Den koncernövergripande strukturen för hållbarhetslänkade lån använder nyckelindikatorer inom tre väsentliga områden, vilka är viktiga för bolagets fortsatta arbete med att framtidssäkra fastighetsportföljen:

  • Energiintensitet: Inkluderar fastighetsenergi (el, värme och kyla) samt hyresgästernas elanvändning, mätt i kWh/kvm Atemp.
  • Klimatpåverkan i projekt: För nyproduktion inkluderas utsläpp för samtliga avslutade projekt beräknade enligt lagen om klimatdeklaration för byggnader, mätt i kg CO2e/ kvm BTA. För hyresgästanpassningar inkluderas utsläpp för avslutade projekt i samtliga fastigheter, mätt i kg CO2e/ kvm BTA.
  • Fastighetsspecifika klimatriskanalyser: Inkluderar en utsatthets- och sårbarhetsanalys av fastigheten som genomförs enligt med EU-taxonomin och kriteriet för orsaka inte betydande skada (DNSH-kravet) för miljömålet ”Begränsning av Klimatförändringar”, mätt i andel fastigheter analyserade av totala förvaltningsbeståndet.

För mer information, vänligen kontakta:
Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio och Partner Brunswick Real Estate
t: +46 8 545 075 05
e: eric.bergstrom@brunswickrealestate.com