Search results for ''

Så utvecklar vi en socialt hållbar fastighetsinvestering

Nyheter

Allt för många branscher saknar idag kunskaper, metoder och analysverktyg för att förbättra den sociala hållbarheten och att bidraget till en hållbar stadsutveckling också är en lönsam investering.

En orolig omvärld med ökade klyftor och polarisering är vår tids stora utmaningar. Fastigheter skapar samhällen, och under de senaste åren har fastighetsbranschen uppmärksammats och granskats i medier för att bidra negativt till den samhällsutveckling vi ser idag med ökade klyftor och segregation. Bland annat har FN:s särskilda rapportör för bostadsfrågor kritiserat Sverige för hanteringen av upprustningen av miljonprogrammen och konsekvenser av renovräkning. I kommersiella fastigheter kan vi se att levande stadskärnor sakta har dött till följd av nya köpmönster och obalans i utbud och efterfrågan i handeln vilket lett till otrygga gator och torg. Samtidigt som bostadsforskare, Mäklarsamfundet och Diskrimineringsombudsmannen adresserat problematiken kring en alltmer ojämlik bostadsmarknad.

Under februari i år släppte även EU-kommissionens plattform för hållbar finansiering en rapport med förslag på hur en taxonomi för social hållbarhet skulle kunna utformas. Stor vikt läggs på internationellt förankrade principer såsom FN:s och OECD:s riktlinjer och innefattar såväl mänskliga rättigheter som hållbar bolagsstyrning.

Sammantaget har fastighetsbranschen blivit upplyst om de risker och utmaningar som finns om fastighetsinvesteringar inte genomsyras av en tydlig social hållbarhetsanalys. Och, det är inte bara det rätta att göra, det är direkt avgörande. Har du inte en tydlig plan för hållbarhet idag, är du inte längre intressant för investerare, långivare, kommuner, intresseorganisationer och hyresgäster.

Hur säkerställer vi då en socialt hållbar fastighetsinvestering?

Jämfört med etablerade metoder för miljömässig hållbarhet så är social hållbarhet långt mer komplext och kräver både nya kompetenser, nytt sätt att analysera och arbeta på. Det är heller inte lika självklart hur man räknar hem effekten av sociala insatser. Att få effekt på sociala investeringar kräver lång tidshorisont. Metoder för att mäta, analysera, förändra och följa upp inkluderar lokalt anpassade lösningar, ofta i samverkan med andra fastighetsägare, hyresgäster, civilsamhälle, myndigheter, akademin och kommun. Därför har Brunswick Real Estate utvecklat en egen modell för att förstå vilka sociala investeringar som kan skapa värden för såväl fastigheten som i närområdet, redan innan ett förvärv.

I våra två senast lanserade fastighetsbolag, Fastighets AB Hemmaplan och Fastighets AB Bohild, har vi formulerat fokusområden som tar avstamp i hur myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer också bryter ner det sociala hållbarhetsarbetet. Genom att fokusera på frågor som rör till exempel service, delaktighet och trygghet, och förstå lokala behov i dialog med hyresgäster och lokala aktörer, matchar vi sedan insatser och mätmetoder med relevant fokusområde.

Brunswick Real Estate har beslutat att samtliga fastighetsinvesteringar, likt den tekniska analysen inför fastighetsförvärv, ska omfattas av en social hållbarhetsanalys.

Det innebär att vi inför förvärv kommer att sitta på kunskaper på områdes- och fastighetsnivå om;

  • samhällsutveckling, demografi och sociala sammansättning,
  • platsens historia och identitet, socioekonomiska och fysiska förutsättningar, lokala aktörers engagemang och behov,
  • hur området har porträtterats i media över tid,
  • hur nuvarande fastighetsägare har involverat hyresgäster i fastighets- och områdesutvecklingen,
  • sociala initiativ som har gett effekt och mätverktyg som använts

Med vår djupa förståelse kan vi sedan ta fram en lokalt anpassad social hållbarhetsstrategi med utgångspunkt i det lokala områdes- och fastighetsbehovet. Och genom det regelbundet följa upp och mäta effekten av insatserna, inte minst genom kvalitativa och kvantitativa hyresgäst- och besöksundersökningar. Resultatet kan sedan bearbetas och diskuteras både i taktiska och strategiska arbetsgrupper, samt i styrelsen. Precis som all annan väsentlig och relevant rapportering i ett företag.

Om inte hjulet finns behöver det uppfinnas – vi gör det genom en modell för social hållbarhet. Vår förhoppning är att få fler branschkollegor att prioritera tiden innan fastighetsförvärv för att i så tidigt skede även skapa samsyn om behoven och samhällsbidraget.